Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học phân tử, trực thuộc bệnh viện Đại học Y Dược được hình thành với 3 nhiệm vụ trọng tâm: chẩn đoán, đào tạo và nghiên cứu.

Đối tác

Hình ảnh hoạt động